Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एकदा Barkya आणि papu एका जेवण्याच्या पंगतीत जेवत असतात तेव्हा त्यांना एक माणूस येऊन विचारतो - तुम्ही कोण?"
Barkya - "मी मुला कडून आलोय.."
Papu - "मी मुलीकडून आलोय.."
. .
.
.
.
.
. .
. .
विचारपूस करणारा माणूस: "चपलेने मारीन माकडांनो; हे तेराव्याचे जेवण आहे.."

Popular Articles