Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

दारू पीनारे व दारू विकनारे खरच खुप समझदार असतात!
सरकार कोणाचे ही असो ....
कीतीही भाववाढ होवो ....
आंदोलन नाही वा निषेध नाही.....
नेहमीच शांत असतात....

Popular Articles