Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo


आयुष्यात जी गोष्ट मनापासून हवी असते
ती एकतर बेकायदेशीर असते
अथवा महागडी असते....
..
...
नाहीतर विवाहीत असते ;-)

Popular Articles