Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

साद घाला कधीपण,
उभे राहु आम्हीपण...
तुमचे मन हेच आमचे सिँहासन,
आमचीपण करत जा आठवण...
फक्त बोलत नाही तर करुन दाखवू,
"तुमच्यासाठी काय पण"...

Popular Articles