Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

चुकतो तो 'माणूस', सुधारतो तो 'मोठा माणूस', मान्य करतो तो 'देवमाणूस' ,

पण कलियुगात ......
पाणी पाजतो तो 'माणूस', चहा पाजतो तो 'मोठा माणूस', पाटीॅ देतो तो "देवमाणूस"...!!!

आमचा अँडमिन कधी देव माणूस होणार? देव जाणे....

Popular Articles