Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

दोन छोटी मुलं बोलत उभी असतात.
पहिला: माझी आई सर्व्हिस करते...
दुसरा: माझी आई टेनीस खेळत नाही...

Popular Articles