Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सॉफ्टवेअर म्हणी 
- अडला manager , client चे पाय धरी
- मुर्ख manager पेक्शा शहाणा client बरा.
- 1 ना code, भराभर bugs.
-  code  चांगला वाटला, म्हणून copy-paste करू नये.
-  मरावे परी bugs रूपी ऊरावे.
-  logic थोडे prints फार.
-  दुसऱ्याच्या कोडातल्या warnings दिसतात, पण स्वता:च्या कोडातले error दिसत नाहीत.
-  दिसतं तस नसत, म्हणूणच client फसतं.
-  इकडे keyboard तिकडे mouse.
- code सलामत तो, outputs  पचास.
-  बूडत्याला google चा आधार.
-  हपापाचा code  गपापा.
-  चार line चा code आणि बारा line च्या comments.
- चार दिवस manager चे, चार दिवस developer चे.
- ऐकावे manager चे, करावे client चे.
-  reports मोठे, results ख़ोटे.
- programmer च्या शापाने, HR मरत नाही.
-  HR तारी त्याला, कोन मारी.
-  google वाचुन error ग़ेला.
-  हाताच्या printout ला laptop कशाला.
-  एक project बारा भानग़डी.
-  काखेत कळसा आणि google  वळसा.

Popular Articles