Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

'दारु पिल्यावर तुझं न माझं १० फेमस डायलॉग..
१) तू माझा भाऊ नाही दोस्त आहेस आहेस
२) गाडी मी चालवनार
३) मी तूला मानतो
४) तुझ्यासाठी काय पण
५) असा नको समजु की मी पिऊन बोलतोय
६) आता सांग कोनाची वाट लाऊ
७) एक शेवटचा लास्ट पँक
८) तू बोल तुला काय पाहीजे
९) आज ति असती तर ही हालत नसती
१०) ऊद्या पासुन दारू बंद..

Popular Articles