Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शिक्षक:- सांगा, सर्वात उंच उडणारा पक्षी कोणता?
पप्या:- हत्ती
शिक्षक:- नालायक हत्ती हा पक्षी आहे का? घरी अभ्यास कोण घेतं तुझा?
पप्या:- आई
शिक्षक:- मगं वडील काय करतात?
पप्या:- ते छोटया राजनच्या टोळीत शार्प शुटर आहेत.
शिक्षक:- मुलांनो, लिहा हत्ती हा सर्वात उंच उडणारा पक्षी आहे.

Popular Articles