Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मला आवडलेली छानसी छोटिसी लव्हस्टोरी...

७-८ वर्षाचे मुलगा मुलगी खेळत होते..
मुलगी:- मी लपते जर तु मला शोधल तर मोठे झाल्यावर आपण लग्न करायचं.
मुलगा:- आणी जर नाही शोधु शकलो तर?
मुलगी निरागसपणे, ए वेड्या प्लिज असं नको रे बोलु..
मी त्या दरवाज्याचा मागे लपेन...

Popular Articles