Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कोण होती ती?

रंगाने गोरी नसली तरी फार सुंदर होती ती,
फार उंच नसली तरी माझ्यासाठी योग्य होती ती.

कायमची प्रेम देणारी नसली तरी,
पावलो पावली येणारी होती ती.

मंदिरात यायला लाजत असली तरी,
बाहेर माझ्यासाठी उभी राहायची ती.

शुभस्थळी येत नसली तरी,
बाहेर माझी वाट पाहायची ती...

अरे.... ! कोण होती?
माझी चप्पल होती ती. आता हरवली ती!

Popular Articles