Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

गुरुजी: पाण्यात राहणारे पाच जीव सांग..?
बंडू: मासा...
गुरुजी: छान ! अजुन चार नाव सांग...
बंडू: माश्याची आई, वडील, बहीण आणि भाऊ.

Popular Articles