Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका वाड्यात एक नवे जोडपे आले, जोशी काका ऑफिसला निघताना जोशी काकू रोज म्हणायच्या...
-" काहो, पेरू चा पापा घेतला ना ?..

पहिले वाड्यातला बायका हसायला लागल्या, मग चिडायला लागल्या.

एक दिवस त्यांनी वैतागून काकू ला म्हटले -"अहो एवढा रसिकपणा ठीक नाही, आमच्या मुला आणि नवर्यांवर वाईट प्रभाव पडतो, ते सुद्धा आता फाजीलपणा करायला लागले आहे. हे सर्व बंद करा आता.

काकू: मी काय रसिकपणा केला ?
वाड्यातला बायका: अहो " पेरू चा पापा घेतला ना " याचा अर्थ काय तो आम्हाला काय समझत नाही का?
काकू: त्यात काय गैर आहे?
वाड्यातला बायका: इश्श ! तुम्हीच सांगा मग याचा अर्थ
काय तो !!!
.....
......
काकू: " पेन,रुमाल,चाव्या,पास, पाकीट घेतले ना ? काकूनी निमुटपणे उत्तर दिले.

Popular Articles