Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आयुष्यात जी गोष्ट मनापासून हवी असते ती...
एकतर बेकायदेशीर असते
...
अथवा महागडी असते
.....
नाहीतर विवाहीत असते!!

Popular Articles