Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आता ही अफवा कोनी पसरवली:
...
....
गुडीपाडवा ला आपला ऐडमिन डोक्यावर तांब्या घालून पत्र्यावर उभा राहणार आहे?

Popular Articles