Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मैत्री चे नाते किमया करून जाते,
किती दिले दुसर्याला तरी,
आपली ओंजळ भरून वाहते...
मैत्री चा प्रकाश मनात पसरतो
त्यात आपण स्वतःलाच विसरतो.

Popular Articles