Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

तुमच्याकडे बघून भूंकणा-या प्रत्येक कुत्र्याकड़े लक्ष देत बसलात तर तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत कधीच पोहचु शकणार नाही.

Popular Articles