Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

देवाला व डॉक्टरला कधी नाराज
करू नका...
देव नाराज झाला तर
तुम्हाला डॉक्टर कडे जावे लागेल,
आणि डॉक्टर नाराज झाला तर
तुम्हाला देवाकडे जाल...

सेटींग रे बाबा, सगळी कडे सेटींग...

Popular Articles