Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बोलायला कुणीच नसण यापेक्षा आपण बोललेलं समोरच्यापर्यंत न पोचणं हि शोकांतिका जास्त
भयाण..!!

Popular Articles