Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको: तुला माझी आठवण येते तेव्हा तु काय करतोस?

नवरा: मी तुझ्या आवडीची डेरीमिल्क खातो.
आणी तुला माझी आठवण येते तेव्हा तू काय
करतेस?

बायको: मी पण माणिकचंदच्या दोन पुड्या खाते..

Popular Articles