Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

हल्ली आमच्याकडे कुणी आले तर आम्ही चहा पाण्या आधी "मोबाईल चार्जींग ला लावायचा आहे का?" असेच विचारतो.
...
....
पाहूण्यालाही भरुन आल्या सारखं होतं...

Popular Articles