Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सर: "काय रे एकटाच का हसतोयस.? सगळ्या वर्गाला सांग की काय विनोद झाला तो, म्हणजे आम्ही देखिल त्याचा आस्वाद घेऊ..!"
...
....
चिंटू: सर.. हा ना तुम्हाला "काळा डुक्कर" म्हणाला.

Popular Articles