Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका बेवड्याने मित्रांसाठी पार्टि करायचे
ठरवले...आणि पार्टि साठी आपल्याच घरातून बकरा चोरी करायच ठरवले.... त्यांनी बकरा चोरला पण
आणि मित्रांसोबत मनसोक्त पार्टि केली...
...
पण सकाळी जेव्हा तो घरी आला तेव्हा बघतोय
काय ?... बकरा जिवंत..
आपल्या बायकोला त्याने विचारलं:- हा बकरा इथे कसा..???
बायको:- बकरा गेला खड्यात तुम्ही पहिले हे
सांगा रात्री चोरासारखे येउन कुञ्याला कुठे घेऊन गेला?

Popular Articles