Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मुलगी:- जर मी मेले, तर तु काय करशील?
मुलगा:- मी पण मरुन जाईन...!
मुलगी(लाङात येउन):- पण का?
...
....
मुलगा:- तुझ्या नादात एवढी उधारी झालीये
की फेडनं मुश्कील आहे....!!!

Popular Articles