Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शिक्षकः तू नेहमी ऊशिरा का येतो? तुझे मित्र बघ कसे वेळेवर येतात. तुला त्यांच्या बरोबर झुंडीने यायला काय झाले?
...
.....
विद्यार्थीः सर, झुंडीने तर डुकरे येतात, वाघ
एकटाच येतो...

Popular Articles