Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

‪‎स्वप्न‬ पाहण्यासाठी एक ‪‎रात्र‬ सुध्दा जास्त असते,
पण स्वप्न पुर्तिसाठी एक ‪‎आयुष्य‬ सुध्दा कमी पडते.

Popular Articles