Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कासवाच्या गतीने का होईना पण रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करा.
खुप ससे येतील आडवे, बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.
जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल तर
नोटा मोजू नका!
कधी चुकून डोळयांत दोन अश्रू आले तर ते पुसायला किती जण येतात ते मोजा.!

Popular Articles