Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

गुरुजी- दळणवळण म्हणजे काय?
हेमंत - दळण घेऊन जात असतांना जी मुलगी मागे वळुन पाहते त्याला दळणवळण असे म्हणतात.
...
.....
गुरुजी शाळा सोडुन पायी वारीला गेलेत...!

Popular Articles