Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कधी रडत असतो, ते कोणाला दिसत नाही..
कधी काळजीत असतो, ते कोणाला दिसत नाही..
कधी आनंदी अस तो, तेही कोणाला दिसत नाही..
...
....
पण कधीतरी वडापाव खाताना दिसलो की लगेच येतील … काय भावा, एकटा एकटा!

Popular Articles