Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जेव्हा एखाद्याला वाटत असेल, की त्याने आयुष्यात एकही चूक केली नाही, तेव्हा त्याने एकही नवी गोष्ट करुन पाहिली नाही, असे समजावे .
-- आईन्स्टाईन

Popular Articles