Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

चुका सुधारण्यासाठी ज्याची स्वत:शीच लढाई असते त्याला कोणीच हरवू शकत नाही.

Popular Articles