Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

काही लोक मला बोलतात कि,
"तुझे मित्र माजलेत!! "
मी त्यांना एकच उत्तर देतो कि,
"माजलेत म्हणून चार चौघात गाजलेत..."

Popular Articles