Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शिक्षिकाः एकीकडे पैसा, एकीकडे अक्कल, काय निवडाल.?
विद्यार्थीः पैसे.
शिक्षिकाः चूक. मी अक्कल निवडली असती.
विद्यार्थीः तुमचं बरोबर आहे बाई, ज्याच्याकडे जे नसतं, त्याने तेच घ्यायच असतं....
...
.....
बाईंनी त्याला चोप चोप चोपला...

Popular Articles