Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

प्रामाणिकपणा ही फार महागडी वस्तु आहे कुठल्याही फालतू माणसाकडून त्याची अपेक्षा करू नका.

Popular Articles