Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

रस्ता सुंदर असेल तर नक्की विचरा तो कोठे जातो.
पण धेय्य सुंदर असेल तर मात्र रास्ता कसा आहे हे बघू नका. त्या रस्त्यावर चालत रहा.

Popular Articles