Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सर्व मुलांना कळकळीची नम्र विनंती आहे की......
कृपा करून मुलींसारखे लांब केस ठेऊ नका.....
....
.....
आत्ताच एका Activa च्या मागे "उगाचच" पाच
किलोमीटर जावं लागलं....

Popular Articles