Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

अधिक मासाची प्रतिज्ञा..

सासरवाडी माझा देश आहे.
सारे सखेसोयरे माझे बांधव आहे.
माझ्या बायकोवर माझे प्रेम आहे.
माझ्या सासरच्या घरातील विविधतेने
नटलेल्या वस्तुंवर माझा डोळा आहे.
तिच्या बापाचा जावई होण्याची पात्रता
माझ्या अंगात यावी म्हणुन मी सदैव प्रयत्न करीन.
मी माझ्या सासु व सासर्याचा मान ठेवीन
व त्यांच्याशी सौजन्याने वागेन.
मी माझ्या सासर्याची संपत्ती लुटण्याचा
सदैव प्रयत्न करीन.
माझी मेव्हनी व बायको यांच्यातच
माझे सौख्य सामावले आहे.
...
....
जय सासुरवाडी...

Popular Articles