Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

खुप सुंदर प्रश्न आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर..

आयुष्य म्हणजे काय ????

उत्तर :- माणूस जेव्हा जन्माला येतो तेव्हा त्याला "नाव'' नसतं पण "श्वास'' असतो आणि ज्यावेळी तो मरतो तेव्हा फक्त "नांव'' असतं पण "श्वास" नसतो.
...
....
"नाव'' आणि "श्वास" यांच्या मधिल अंतर म्हणजेच "आयुष्य''...

Popular Articles