Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

तू गेलीस ‪सोडून‬ तरी...
अंगणात‬ माझ्या तूझ्या ‪पावलांचा‬ गंध‬ आहे.

मित्रांनो स्टॉक‬ करून ठेवा...
१३,१४,१५ ऑगस्ट वाईन शॉप‬ बंद आहे.

"जीवनात खूप" हसा...पण "आठवडयातुन' एकदा तरी बसा..

Popular Articles